SIGN IN TO YOUR ACCOUNT
ขั้นตอนการทำงาน
 1. ตรวจสอบ Username, Password ที่ได้รับพร้อมทั้งตรวจสอบชื่อ และอีเมล์
  แอดเดรสของท่าน
 2. ข้าใช้บริการโดยการกรอก Username, Password ในช่องว่างบัญชีผู้ใช้
  และรหัสผ่าน ตามลำดับ
 3. หลังจากท่าน ล็อคอิน เข้าใช้บริการแล้ว ขอความร่วมมือ ท่านคลิกที่เมนู Preferencesและ เลือกเมนูย่อย รหัสผ่าน ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถ
  เปลี่ยนรหัสผ่านได้ แต่หากยังไม่ต้องการเปลี่ยน ให้กรอกรหัสผ่าน เดิมในช่อง
  รหัสผ่านเดิม : และข้ามไปกรอกอีเมล์แอดเดรสอื่นๆ ที่ท่านมีในช่อง
  ส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ : เพื่อใช้สำหรับกรณีที่ท่านลืม ระบบจะทำการส่งรหัสผ่าน ใหม่ไปให้ท่าน โดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล์แอด เดรสที่ท่านได้กรอกเอาไว้